TGIA

ฎีกาประกันภัย

สถานะ แหล่งที่มา
วิธีพิจารณาความแพ่ง ดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำ (ม.144)
สถานะ แหล่งที่มา
ฎีกาที่ 178/2566 อายุความประกันวินาศภัย, อำนาจของอนุญาโตตุลาการ
สถานะ แหล่งที่มา
ฎีกาที่ 920/2566 ความรับผิดของผู้รับประกันภัยค้ำจุนและสิทธิในการอุทธรณ์คดีกรณีขาดนัดยื่นคำให้การ
สถานะ แหล่งที่มา
ฎีกาที่ 1878/2566 การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เป็นส่วนหนึ่งของเงินค่าสินไหมทดแทนตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
สถานะ แหล่งที่มา
ฎีกาที่ 1760/2565 ฎีกาการปกปิดข้อเท็จจริงในการทำสัญญาประกันชีวิต
สถานะ แหล่งที่มา
ฎีกาที่ 3813/2563 ฎีกาสัญญาประกันภัยในคดีผู้บริโภค