TGIA

โครงการกฎหมายใหม่ภายใต้ชมรมนักกฎหมายประกันภัยยานยนต์ (ตั้งแต่วาระประจำปี 60-ปัจจุบัน)

สถานะ แหล่งที่มา
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 25) พ.ศ. 2559 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2558 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 27) พ.ศ. 2558 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2558 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2557 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พระราชบัญติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 22) พ.ศ. 2558 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 26) พ.ศ. 2560 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2560 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สถานะ แหล่งที่มา
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 31) พ.ศ. 2562 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 33) พ.ศ.2562 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 34) พ.ศ. 2562 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่ 28 พ.ศ. 2564 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. 2564 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พระราชบัญญัติยกฐานะศาลแขวงนครไทย ศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย และศาลแขวงเวียงป่าเป้า เป็นศาลจังหวัด พ.ศ. 2564 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สถานะ แหล่งที่มา
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 423) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม เรื่องเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งของศาลจังหวัดเชียงราย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2565 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พระราชบัญญัติ จราจรทางบก (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2565 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สถานะ แหล่งที่มา
ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยการพิจารณาคดีความผิดทางพินัย พ.ศ. 2566 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. 2565 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา