TGIA

ฎีกาข้อกฎหมาย

สถานะ แหล่งที่มา
วิธีพิจารณาความอาญา ข้อเท็จจริงคดีอาญาผูกพันคดีแพ่ง (ม.46)
สถานะ แหล่งที่มา
ผู้เสียหายเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากความเสียหาย ที่เกิดจากการกระทำความผิดที่ไม่ถูกฟ้องได้ (กลับหลัก)
สถานะ แหล่งที่มา
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 9774/2544 ผู้เยาว์ต้องรับผิดในผลที่ตนทำละเมิด บิดามารดาหรือผู้อนุบาลของบุคคลนี้ย่อมต้องรับผิดร่วมกับเขาด้วย
สถานะ แหล่งที่มา
ฎีกาที่ 1434/2565 ความผิดฐานฉ้อโกง ซึ่งไม่อยู่ในเงื่อนไขที่จะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย