TGIA

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535

สถานะ แหล่งที่มา
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สถานะ แหล่งที่มา
กฎกระทรวงกำหนดอัตรา หลักเกณฑ์ และวิธีการจ่ายเงินสมทบที่บริษัทประกันภัย ต้องจ่ายให้แก่กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย พ.ศ. 2547 สำนักงาน คปภ.
กฎกระทรวงกำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัยตามชนิด ประเภท และขนาดของรถ พ.ศ. 2547 สำนักงาน คปภ.
กฎกระทรวงกำหนดลักษณะและวิธีการติดเครื่องหมายแสดงว่ามีการประกัน ความเสียหายสำหรับผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2545 สำนักงาน คปภ.
กฎกระทรวงฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 สำนักงาน คปภ.
กฎกระทรวง ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 สำนักงาน คปภ.
กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 สำนักงาน คปภ.
กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 สำนักงาน คปภ.
กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 สำนักงาน คปภ.
กฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 สำนักงาน คปภ.
กฎกระทรวง ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 สำนักงาน คปภ.
กฎกระทรวง ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 สำนักงาน คปภ.
กําหนดความเสียหายที่จะให้ได้รับค่าเสียหายเบื้องต้น จํานวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้น การร้องขอรับและการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 สำนักงาน คปภ.
กำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัยตามชนิด ประเภท และขนาดของรถ พ.ศ. 2554 สำนักงาน คปภ.
กำหนความเสียหายที่จะให้ได้รับค่าเสียหายเบื้องต้น จำนวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้น การร้องขอรับและการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น พ.ศ. 2552 สำนักงาน คปภ.
กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการร้องขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุนและการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุน พ.ศ. 2552 สำนักงาน คปภ.
กำหนดอัตรา หลักเกณฑ์ และวิธีการจ่ายเงินสมทบที่บริษัทประกันภัยต้องจ่ายให้แก่กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย พ.ศ. 2547 สำนักงาน คปภ.
สถานะ แหล่งที่มา
ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเรียกเงินค่าเสียหายเบื้องต้นคืน การงดและลดเงินเพิ่ม ของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย พ.ศ. 2560 สำนักงาน คปภ.
ประกาศกระทรวง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินสมทบเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ของบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สำนักงาน คปภ.
ประกาศกระทรวง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีจ่าย และระยะเวลาการจ่ายค่าสินไหมทดแทน นอกเหนือจากค่าเสียหายเบื้องต้น สำนักงาน คปภ.
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการรับประกันความเสียหายสำหรับผู้ประสบภัยจากรถ สำนักงาน คปภ.
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินการจัดตั้งบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด และระยะเวลาในการเข้าชื่อซื้อหุ้นของบริษัทประกันวินาศภัยที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประกันภัยรถ สำนักงาน คปภ.
ประกาศนายทะเบียน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้บริษัทรายงานการรับประกันภัยรถตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 พ.ศ. 2565 สำนักงาน คปภ.
ประกาศนายทะเบียน เรื่อง ให้บริษัทรายงานการรับประกันภัยรถตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 สำนักงาน คปภ.
ประกาศนายทะเบียน เรื่อง กำหนดแบบคำร้องขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุนฯ สำนักงาน คปภ.
ประกาศนายทะเบียน เรื่อง กำหนดแบบคำร้องขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นจากบริษัทฯ สำนักงาน คปภ.
ประกาศนายทะเบียน เรื่อง ขยายระยะเวลาผ่อนผันการรายงานการรับประกันภัยรถตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 สำนักงาน คปภ.
ประกาศนายทะเบียน เรื่อง ให้บริษัทรายงานการรับประกันภัยรถ ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 สำนักงาน คปภ.
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขอรับและผ่อนชำระหนี้ค่าเสียหายเบื้องต้นกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย สำนักงาน คปภ.
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับคำสั่งนายทะเบียนที่ 8/2560 เรื่อง ให้ใช้อัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์สำหรับรถยนต์ที่ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่ติดตั้งกับรถยนต์ สำนักงาน คปภ.
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขอใบรับรองมาตรฐาน การให้บริการผ่านระบบสินไหมอัตโนมัติ (E-Claim) พ.ศ.2556 สำนักงาน คปภ.
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง เรื่อง โครงการยุวชนประกันภัย ปี พ.ศ. 2552 – 2555 และ การประกวดโรงเรียน /สถานศึกษาและยุวชนประกันภัย ประจำปี พ.ศ. 2552 (ฉบับที่ 1) สำนักงาน คปภ.
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความการจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย และอัตราเบี้ยประกันภัย (ฉบับที่ 2) สำนักงาน คปภ.
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง แต่งตั้งอู่กลางการประกันภัยและอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายอู่กลางการประกันภัย ปี 2548 รุ่นที่ 2 สำนักงาน คปภ.
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง แต่งตั้งอู่กลางการประกันภัยและอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายอู่กลางการประกันภัย ปี 2548 รุ่นที่ 1 สำนักงาน คปภ.
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง แต่งตั้งอู่กลางการประกันภัยและอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายอู่กลางการประกันภัย สำนักงาน คปภ.
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง มอบหมายให้เป็นนายทะเบียน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 สำนักงาน คปภ.
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง มอบหมายให้เป็นนายทะเบียนเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ที่มีโทษปรับสถานเดียว (ฉบับที่ 2) สำนักงาน คปภ.
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง แต่งตั้งอู่กลางของการประกันภัย สำนักงาน คปภ.
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินสมทบเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 สำนักงาน คปภ.
สถานะ แหล่งที่มา
คำสั่งนายทะเบียนที่ 44/2565 เรื่อง ให้ใช้แบบ และข้อความของกรมธรรม์ประกันภัยชดเชยผลประโยชน์จาอุบัติเหตุหรือการใช้รถยนต์ สำนักงาน คปภ.
คำสั่งนายทะเบียนที่ 33/2565 เรื่อง การให้ส่วนลดเบี้ยประกันภัยรถยนต์ สำหรับรถโดยสารที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพรถโดยสาธารณะ สำนักงาน คปภ.
คำสั่งนายทะเบียนที่ 1/2558 เรื่อง ให้แก้ไขแบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ สำนักงาน คปภ.
คำสั่งนายทะเบียนที่ 10/2556 เรื่อง การใช้ข้อความหรือภาพตราสัญลักษณ์ระบบสินไหมอัตโนมัติ (E-Claim) เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ในกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ สำนักงาน คปภ.
คำสั่งนายทะเบียนที่ 6/2549 เรื่อง ให้บริษัทรายงานเกี่ยวกับหนังสือรับรองที่ใช้กับเอกสารแนบท้าย การประกันตัวผู้ขับขี่ (ร.ย.03) สำนักงาน คปภ.
คำสั่งนายทะเบียนที่ 15/2548 เรื่อง กำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันภัยรถตามพระราช บัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 สำนักงาน คปภ.
คำสั่งนายทะเบียนที่ 4/2547 เรื่อง การกำหนดระยะเวลาการประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ สำนักงาน คปภ.
คำสั่งนายทะเบียนที่ 34/2542 เรื่อง ให้แก้ไขกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ สำนักงาน คปภ.
คำสั่งนายทะเบียนที่ 43/2565 เรื่อง แนวทางการตีความเงื่อนไขที่ให้สิทธิบริษัทบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย สำหรับบริษัทประกันวินาศภัย สำนักงาน คปภ.
สถานะ แหล่งที่มา
ระเบียบกรมการประกันภัยว่าด้วยการประนีประนอมยอมความในศาลสำหรับผู้ที่ต้องชำระเงินคืนกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย พ.ศ. 2540 สำนักงาน คปภ.
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการส่งเงินคืนกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย กรณีรถของราชการก่อให้เกิดความเสียหายพ.ศ. 2551 สำนักงาน คปภ.
ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอผ่อนชำระหนี้ค่าเสียหายเบื้องต้น พ.ศ. 2561 สำนักงาน คปภ.
ระเบียบคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ว่าด้วยการใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยการยึดหรืออายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 พ.ศ.2551 สำนักงาน คปภ.